Regulamin serwisu

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Standardu Polish API

pobierz wersję PDF

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Standardu Polish API (dalej „Regulamin„), stworzony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego Standardu Polish API (dalej „Serwis„), zarządzanego i udostępnianego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8, 00–380 Warszawa, (dalej „ZBP”).
 2. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Usług dostępnych w Serwisie wymaga zapoznania się z treścią Regulaminu. Każdy Użytkownik od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług dostępnych w Serwisie wyraża zgodę na treść i zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Każda osoba odwiedzająca strony Serwisu („Użytkownik„) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Serwisu i Administratora treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. W ramach Serwisu Użytkownik może zapoznawać się z informacjami udostępnionymi w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, poprzez strony internetowe Serwisu, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia lub oprogramowania, którymi Użytkownik się w tym celu posługuje.
 2. Świadczenie usług na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie, z wyłączeniem usług opisanych w odrębnych dokumentach.
 3. Do zawarcia pomiędzy ZBP a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług w Serwisie dochodzi w momencie wpisania przez Użytkownika adresu URL strony internetowej Serwisu w przeglądarce internetowej, natomiast do rozwiązania umowy o świadczenie usług w Serwisie dochodzi z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 4. Użytkownik Serwisu zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osobistych osób trzecich. W szczególności, zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 5. Zasady dotyczące poufności danych przetwarzanych przez Serwis znajdują się w dokumencie: Polityka prywatności Serwisu Internetowego Standardu Polish API, zarządzanego przez Związek Banków Polskich dostępnej w Serwisie (http://polishapi.org/polityka-prywatnosci/) .

Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują ZBP, podmiotom należącym do lub stowarzyszonym z ZBP lub innym podmiotom działającym w ramach projektu Standardu Polish API za ich zgodą oraz objęte są ochroną wynikającą z praw przysługujących na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późń. zm.) oraz ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 z późń. zm.).
 2. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do ZBP lub wykorzystywanych przez ZBP za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych lub zarobkowych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody ZBP z wyłączeniem materiałów stanowiących Standard Polish API, które podlegają innym uregulowaniom.

Odpowiedzialność

 1. ZBP nie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby Serwisu. ZBP oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.
 2. Informacje zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny oraz nie stanowią oferty jakichkolwiek usług, w tym oferowania usług w zakresie czynności bankowych. ZBP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów Serwisu przez Użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. ZBP nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych przez Użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.
 3. ZBP zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika.
 4. ZBP nie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron WWW oraz serwisów internetowych, niestanowiących własności ZBP, ani niebędących w dyspozycji ZBP, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w Serwisie.
 5. ZBP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu. ZBP nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele ZBP zostali poinformowani o możliwości powstania szkody.

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: info@polishapi.org lub listownie na adres: Związek Banków Polskich Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa.
 3. ZBP rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jednocześnie ZBP zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od ZBP (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). ZBP ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień – czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie (ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa). Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 6. W zależności od treści składanych reklamacji, ich przedmiotu oraz sposobów złożenia i rozstrzygania, Serwis może przetwarzać dane osobowe Użytkowników składających reklamacje. Administratorem danych osobowych Użytkowników składających reklamacje jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, ul. Kruczkowskiego Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrywania złożonych reklamacji i nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba że obowiązek ich udostępnienia będzie wynikał z obecnie obowiązujących przepisów prawa. Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz w zależności od przedmiotu złożonej reklamacji może być niezbędne do jej prawidłowego rozpatrzenia.

Warunki techniczne niezbędne do korzystania z usług Serwisu

 1. Dostęp i korzystanie z Serwisu możliwe jest dla Użytkowników na platformach systemów operacyjnych: MS Windows Vista, MS Windows 7 i 8, MS Windows XP SP3, MacOS X 10.4.8 lub ich nowsze wersje, na dowolnego typu komputerze spełniającego wymogi ww. systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych o przepustowości co najmniej 700 kilobitów/s, przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowszej wersji, Mozilla FireFox 20.X lub jej nowszej wersji, Apple Safari 4.X (tylko wersja dla MacOS) lub jej nowszej wersji oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) lub jej nowszej wersji. W celu pełnego wyświetlania treści Serwisu niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript w przeglądarce internetowej. Zalecane jest aby Użytkownik przed skorzystaniem z Serwisu sprawdzał czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie.

Postanowienia końcowe

 1. ZBP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
 3. Regulamin w jednym dokumencie w formacie PDF jest zawsze dostępny w aktualnej wersji do pobrania pod adresem http://polishapi.org/regulamin-serwisu/.
 4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 16 stycznia 2018 r.